در دهه هـای اخیر و با گـستـرش روز افـزون اثـرگـذاری سازمـان ها بر محـور هـای تشـکیـل دهنـده توسـعه پایـدار یعنـی “اقتصـاد” ، “جامعـه” و “محیـط زیـست” مفهومـی به نام مسئولیـت اجتـماعی سازمـان ها (CSR (Corporate Social Responsibility به طـور خلاصه یعنی اینکه سازمان ها در قبال جامعه ای که در آن فعالیـت می کنند ، مسئول هستند ، چرا که از منابع انسانی طبیعی و اقتصادی آن استفاده میکنند. طبق این مفهوم ، سازمان ها دیگر فقط در مقابل سهامداران مسئول نیستند و ایجاد نشده اند تا به میزان سوددهی سهامدارن شان و بر مبنای مـنافع کوتاه مـدت نگاه کننـد بلکه سازمان ها در ارتباط با ذی نفعان دیگری نیز هستند که خواسته های مشروع آنها را هم باید مورد لحاظ قرار دهند. مسئولیت اجتماعی ، مسیری است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها ، فرهنگ ، استراتژی ها ، ساختار تصمیم گیری و شیـوه هـای عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرآیندها و رویه های بهتری را درون سازمان جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند. شرکت دارویی تدبیر کالای جم با توجه به حوزه فعالیت خود سعی در ارتقاء سلامتی افراد جامعـه دارد و در راسـتای همیـن مسئولیـت قدم هایی نیز برداشته است که از آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: