پتاسیم سیترات

برند انگلیسی
Ureka
برند فارسی
یورکا
نام ژنریک انگلیسی
Potassium Citrate
نام ژنریک فارسی
پتاسیم سیترات
شرکت
TadbirkalayeJam
کشور
Iran
TadbirkalayeJam
100 عددی
اسیدوز توبولار کلیوی به همراه سنگ های کلسیمی، سنگ های کلیوی اگزالات کلسیمی همراه با هایپوسیتراتوری و با هراتیولوژی، سنگ های اوریک اسیدی با و یا بدون سنگ های کلسیمی