آهن خوراکی

برند انگلیسی
Sideral Gocce
برند فارسی
سیـدرال گوچه
نام ژنریک انگلیسی
Sideral Gocce
نام ژنریک فارسی
آهن خوراکی
شرکت
Pharmanutra
کشور
Italy
Pharmanutra

1عددی

قطـره خوراکی مکمل آهـن
سوکروزومیال® بـرای اطفال

2-1 قطره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز
آهن پیروفسفات به صورت آهن لیپوزومال عدم تغییر رنگ دندان در کودک
عوارض حائز اهمیتی با آن گزارش نشده است
مصرف هم زمان دیمرکاپرول با املاح آهن سمیت کلیوی آن ها را افزایش می دهد املاح آهن می توانند سطح سرمی انتاکاپون را کاهش دهند و باید بین مصرف آن ها حداقل دو ساعت فاصله باشد
در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد، دور از نور مستقیم خورشید و حرارت نگهداری شود
آهن موجود در غشای فسفولیپیدی (لیپوزومال) دارای سطح سرمی بالاتر ، فراهمی زیستی بیشتر و عوارض جانبی کمتر نسبت به فرمولاسیون های معمولی آهن بوده و منجر به جبران کمبود آهن در آنمی فقر آهن یا افزایش نیاز به آهن به ویژه در نوزادان زودرس می شود