پیموزاید

برند انگلیسی
Porica
برند فارسی
پوریکا
نام ژنریک انگلیسی
Pimozide
نام ژنریک فارسی
پیموزاید
شرکت
TadbirkalayeJam
کشور
Iran
TadbirkalayeJam
تیک های صوتی و حرکتی در سندروم تورت، توهم یا باور غلط وجود انگل در بدن Delusional Parasitosis